Në kuadër të projektit “Ofrimi i sigurisë dhe mbrojtjes efektive për gratë dhe vajzat viktima të dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore në Bashkinë Tiranë”, gjatë muajit Qershor (përkatësisht në datat 20, 22 dhe 27 Qershor), Qendra për Drejtësi Gjinore në Shqipëri ka realizuar trajnimet me temë “Përmirësimi i përgjigjes së Bashkisë Tiranë ndaj rasteve të dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore”.

Gjatë trajnimeve 53 punonjës të Njësive Administrative të Bashkisë Tiranë janë informuar rreth:

  • zbatimit të ndryshimeve ligjore të ligjit nr. 9669, datë 18.12.2006 “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”;
  • evidentimit të faktorëve të riskut që cënojnë sigurinë, jetën dhe shëndetin e grave dhe vajzave, viktima të dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore;
  • menaxhimit, referimit dhe monitorimit të rasteve.

Në përfundim të trajnimeve, pjesëmarrësit u organizuan në fokus-grupe ku u diskutua gjerësisht rreth vështirësive në zbatimin e legjislacionit në praktikë që përbën edhe shqetësimin kryesor për shumë ofrues shërbimesh. Për këtë, u ndanë praktika të mira për menaxhimin e suksesshëm të rasteve.

Trajnimet dhe fokus-grupet u realizuan në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë, në mbështetje të Planit Vendor të Veprimit për Barazinë Gjinore 2022-2024 të Bashkisë, ku shtylla e katërt i dedikohet rritjes së nivelit të sigurisë, mbrojtjes dhe eficensës së qasjes shumë-sektoriale për gratë dhe vajzat, përfshirë fuqizimin e qasjeve shumësektoriale të koordinuara kundër dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore. Në këtë kuadër, parashikohet edhe forcimi i kapaciteteve të punonjësve të Njësive Administrative për të trajtuar siç duhet rastet e dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore.

Aktivitetet janë realizuar me mbështetjen e projektit rajonal “SMART Balkans – Shoqëria Civile për Vlera të Përbashkëta në Ballkanin Perëndimor” i zbatuar nga Centar za Promociju Civilnog Društva (CPCD) në partneritet me Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) dhe Center for Research and Policy Making (CRPM) dhe i mbështetur financiarisht nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë (NMFA).