ÇFARË DUHET TË DINI PARA SE TË FILLONI NJË MARRËDHËNIE PUNE?
ANALIZË E SHKURTËR E SITUATËS SË GRAVE NË SHQIPËRI
PABARAZITË DHE DISKRIMINIMI
BARAZIA, DIVERSITETI DHE GJITHËPËRFSHIRJA
SITUATA E PAKICAVE ROME DHE EGJIPTIANE NE SHQIPËRI
ÇËSHTJET GJINORE DHE DHUNA NDAJ GRAVE NË SHQIPËRI
MBROJTJA E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA DHE PARANDALIMI I DISKRIMINIMIT
POLICIA E SHTETIT PËR NJË PËRGJIGJE EFEKTIVE NDAJ DHUNËS NË FAMILJE
UDHËZUES PËR MENAXHIMIN E RASTEVE TË DHUNËS NË FAMILJE