Titulli i projektit: “Ofrimi i sigurisë dhe mbrojtjes efektive për gratë dhe vajzat viktima të dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore në Bashkinë Tiranë

Donator: Ministria e Punëve të Jashtme Norvegjeze nëpërmjet Projektit Rajonal SMART Balkans.

Periudha e implementimit: 20 Prill – 20 Dhjetor 2023

Zonat e zbatimit: Bashkia Tiranë

Qëllimi i projektit: Rritja e sigurisë dhe mbrojtjes për gratë dhe vajzat viktima të dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore në Bashkinë Tiranë