KUSH JEMI NE?

Vizioni: ‘Të ndërtojmë një të ardhme më të mirë për gratë dhe vajzat’ 

Misioni: Qendra për Drejtësi Gjinore jep kontributin e saj për krijimin e një shoqërie ku të gjitha gratë të jetojnë një jetë me dinjitet, pa diskriminim dhe me mundësi të barabarta.

Selia e Qendrës ndodhet në Tiranë por ushtron veprimtarinë e saj në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi, si dhe jashtë territorit shqiptar në përputhje me legjislacionin përkatës vendas.

PROJEKTET TONA

ÇFARË DUHET TË DINI PARA SE TË FILLONI NJË MARRËDHËNIE PUNE?
ANALIZË E SHKURTËR E SITUATËS SË GRAVE NË SHQIPËRI
PABARAZITË DHE DISKRIMINIMI
BARAZIA, DIVERSITETI DHE GJITHËPËRFSHIRJA
SITUATA E PAKICAVE ROME DHE EGJIPTIANE NE SHQIPËRI
ÇËSHTJET GJINORE DHE DHUNA NDAJ GRAVE NË SHQIPËRI
MBROJTJA E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA DHE PARANDALIMI I DISKRIMINIMIT
POLICIA E SHTETIT PËR NJË PËRGJIGJE EFEKTIVE NDAJ DHUNËS NË FAMILJE
UDHËZUES PËR MENAXHIMIN E RASTEVE TË DHUNËS NË FAMILJE