KUSH JEMI NE?

Vizioni:  ‘Të ndërtojmë një të ardhme më të mirë për gratë dhe vajzat’

Misioni:  Qendra për Drejtësi Gjinore jep kontributin e saj për krijimin e një shoqërie ku të gjitha gratë të jetojnë një jetë me dinjitet, pa diskriminim dhe me mundësi të barabarta.

Qendra për Drejtësi Gjinore në Shqipëri është një organizatë jofitimprurëse, e pavarur, jo-politike, e cila punon për fuqizimin e grave dhe vajzave, mbron të drejtat e tyre dhe lufton pabarazitë gjinore. QDGJSH është themeluar me iniciativën e tre grave aktiviste të shoqërisë civile të cilat, prej më tepër se 10 vitesh, kontribuojnë në fushën e mbrojtjes së të drejtave të grave në Shqipëri. QDGJSH është regjistruar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Tiranë me vendimin nr. 1738. Sipas legjislacionit në fuqi, QDGJSH është regjistruar gjithashtu pranë Drejtorisë së tatim-taksave me nr. NIPT: M22002451K

Selia e Qendrës ndodhet në Tiranë por ushtron veprimtarinë e saj në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi, si dhe jashtë territorit shqiptar në përputhje me legjislacionin përkatës vendas.