Who we are

Vision: ‘Building a better future for women and girls’

Mission: The Center for Gender Justice contributes to build a society where all women can live a life with dignity, without discrimination and with equal opportunities.

The Center is located in Tirana but it operates throughout the territory of the Republic of Albania, in accordance with the Albanian legislation in force, as well as outside the Albanian territory in accordance with the relevant local legislation.

OUR PROJECTS

PUBLICATIONS

ÇFARË DUHET TË DINI PARA SE TË FILLONI NJË MARRËDHËNIE PUNE?
ANALIZË E SHKURTËR E SITUATËS SË GRAVE NË SHQIPËRI
PABARAZITË DHE DISKRIMINIMI
BARAZIA, DIVERSITETI DHE GJITHËPËRFSHIRJA
SITUATA E PAKICAVE ROME DHE EGJIPTIANE NE SHQIPËRI
ÇËSHTJET GJINORE DHE DHUNA NDAJ GRAVE NË SHQIPËRI
MBROJTJA E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA DHE PARANDALIMI I DISKRIMINIMIT
POLICIA E SHTETIT PËR NJË PËRGJIGJE EFEKTIVE NDAJ DHUNËS NË FAMILJE
UDHËZUES PËR MENAXHIMIN E RASTEVE TË DHUNËS NË FAMILJE

NEWS

 PARTNERS & DONORS